Zákaz testování kosmetiky na zvířatech v EU reálně ohrožen

Ačkoli je testování složek kosmetických produktů na zvířatech zakázáno Nařízením o kosmetických přípravcích, Evropská agentura pro chemické látky a Evropská komise prosazují názor, že i složky využívané výhradně v kosmetickém průmyslu má být v souladu s nařízením REACH (nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) dále možné testovat na zvířatech. Má jít o případy, kdy existuje riziko, že pracovníci zapojení do výrobního procesu budou vystavení působení těchto složek. Pokud jde o kosmetické složky používané i v jiných typech produktů než je kosmetika, mohou být testovány na zvířatech bez ohledu na jejich případné působení na pracovníky.

Když Evropská unie v roce 2004 zakázala testování kosmetických výrobků na zvířatech a v roce 2013 zakázala dovoz a prodej složek otestovaných na zvířatech, spotřebitelé, společnosti i organizace na ochranu zvířat po desítkách let trvajícím úsilí oprávněně slavili převratný okamžik vítězství. Tyto zákazy se staly symbolem naděje ve změnu zacházení se zvířaty na celém světě. V roce 2018 jejich význam ještě zdůraznila většinová podpora výzvy za ukončení testování kosmetiky na zvířatech v celosvětovém měřítku vyjádřená samotným Evropským parlamentem. Tento pokrok je nyní zásadně ohrožen aktuálním postojem Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a Evropské komise.

Řada rozhodnutí ECHA ohledně testování na zvířatech a některá nedávná rozhodnutí Odvolacího senátu ECHA s podporou Evropské komise zpochybnila základní princip výkladu legislativy EU a odklonila se od jasného záměru zákonodárných orgánů, čímž vážně ohrozila zákaz testování kosmetiky na zvířatech. V rámci Strategie udržitelnosti chemických látek Evropské komise má být navíc znovu otevřeno Nařízení o kosmetických přípravcích, což může mít za následek zavedení nových požadavků na testování, které by stálo život značný počet dalších zvířat.

Již nyní jsou tisíce zvířat odsouzeny trpět při dodatečném testování kosmetických složek, ačkoli jsou tyto složky již po desetiletí bezpečně vyráběné a prodávané v rámci evropského Nařízení o kosmetických přípravcích – a zákazy, za něž ochránci zvířat tak těžce bojovali a které podporuje jak veřejnost, tak mnoho vědců, v podstatě ztrácejí význam.

Je naprosto zásadní, aby byl účel Nařízení o kosmetických přípravcích – zajistit prodej bezpečných kosmetických produktů testovaných výhradně bez využití zvířat – plněn bez porušení těchto zákazů. U složek, které jsou prodávány v souladu s Nařízením o kosmetických přípravcích, které jsou zákazníky dlouhodobě bezpečně používány a s nimiž je ve výrobě nakládáno kontrolovaným způsobem, je zajištěna silná ochrana jak pracovníků, tak spotřebitelů, a to prostřednictvím nejrůznějších hodnoticích metod nevyužívajících testů na zvířatech a pečlivého vyhodnocování důsledků expozice. V případě, kdy regulační orgány rozhodnou, že novou složku nelze bez testování na zvířatech bezpečně uvést na trh, by mělo být uvedení na trh pozdrženo do té doby, než budou k dispozici dodatečné metody, které pokusy na zvířatech nevyužívají.

Neustálé požadavky na obnovení testování stávajících složek kosmetických produktů povedou k výraznému omezení dostupnosti sortimentu výrobků a složek netestovaných na zvířatech. Je nezbytné, aby Evropská komise otevřeně informovala spotřebitele i členy parlamentu, kteří se stále domnívají, že kosmetika v EU nesmí být testována na zvířatech, o opatřeních přijatých s cílem zákazy oslabit. Evropští spotřebitelé očekávají, že kosmetika, kterou kupují, nebyla testována na zvířatech, a je povinností Evropské komise a ECHA těmto očekáváním dostát, a to řádným dodržováním příslušného zákona.

Nedávnými administrativními rozhodnutími však cesta k zákazu testování kosmetiky na zvířatech a prodeji testovaných výrobků nekončí. Trváme na tom, že nová data pro vyhodnocení bezpečnosti složek kosmetických produktů dovážených do EU nebo v EU vyráběných a prodávaných mají být získávána výhradně metodami nezahrnujícími testy na zvířatech. Přání občanů i zákonodárců jsou jasné: ECHA a Evropská komise musí nést odpovědnost za dodržování zákazů testování kosmetických výrobků na zvířatech a jejich prodeje v EU v jejich původním rozsahu.

Organizace na ochranu zvířat Cruelty Free Europe, PETA UK, ECEAE (Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech), Eurogroup for animals a Humane Society International vyzývají Evropský parlament a Evropskou komisi, aby zajistily co nejrychlejší splnění následujících požadavků (uvádíme v angličtině, tuto část nesmíme překládat):

  • The EU bans on animal testing for cosmetics and the marketing of ingredients tested on animals must be fully upheld and implemented as intended by the legislators
  • EU test requirements – including requirements set out in REACH – must not undermine the bans but instead must apply a substance-tailored approach to ensure consumers, workers, and the environment are protected without further tests on animals.
  • The European Commission must devise a robust testing strategy for cosmetics ingredients using only available non-animal assessment strategies so that the implementation of the Chemicals Strategy for Sustainability reflects the overwhelming support for strengthening – rather than weakening – the protection of animals in Europe.